Az agráripari vállalkozások hadköteles alkalmazottainak ideiglenes mentesítése a mobilizációs kötelezettség alól

A mobilizációs kötelezettség alól való ideiglenes mentesítésre (ún. brony) vonatkozó általános szabályokat A mobilizációs felkészülésről és mobilizációról szóló 3543-XII számú törvény V. fejezete és egyéb vonatkozó szakaszai tartalmazzák. Az említett jogszabály a mobilizációval kapcsolatos egyéb részletes kérdéseket Ukrajna Elnökének és Ukrajna Miniszteri Kabinetjének hatáskörébe utalja.

2023. január 27-én érvénybe lépett Ukrajna Miniszteri Kabinetének 76-os számú A mobilizációs felkészülésről és mobilizációról szóló törvény egyes rendelkezésinek végrehajtására vonatkozó rendelete a hadkötelesek mobilizáció és a hadiállapot alatt történő katonai szolgálat alól való mentesítésével kapcsolatban.

A kormány a jogszabály elfogadásával módosította a hadkötelesek ideiglenes mentesítésének rendjét, valamint azon vállatok, intézmények és szervezetek kritériumainak meghatározását, melyek a gazdaság működése és a lakosság megélhetése szempontjából kritikus fontossággal bírnak.

Ki kérhet ideiglenes mentességet (ún. bronyt) hadköteles alkalmazotti részére?

Az ideiglenes mentesítés rendjének megfelelően hadiállapot ideje alatt az alábbi vállalatok nyújthatják be igényeiket ezzel kapcsolatban:

  1. Azok a vállalatok, intézmények és szervezetek, melyek mobilizációs feladatot látnak el, vagy mobilizációs megrendeléseket teljesítenek.
  2. Azok a vállalatok, intézmények és szervezetek, melyek Ukrajna Fegyveres Erői, más katonai alakulatok szükségletei és megrendelései alapján termékeket gyártanak, munkálat végeznek és szolgáltatásokat nyújtanak
  3. A gazdaság működése és a lakosság megélhetése szempontjából kiemelten fontos vállalkozások, intézmények, szervezetek.

Hová kell benyújtani a mentességre vonatkozó kérelmeket?

Azok az intézmények, vállalatok és szervezetek, melyek mobilizációs feladatot látnak el, megrendeléseket teljesítenek, ahhoz az állami szervhez nyújtják be kérelmeiket, melyektől a mobilizációval kapcsolatos megrendeléseket kapták. Általában ez a megyei katonai közigazgatási hivatal, vagy a járási katonai közigazgatási hivatal. A munkáltató a mentesíteni kívánt alkalmazottak listáját A hadkötelesek hadi állapot idején történő ideiglenes mentesítéséről szóló szabályzat első melléklete alapján nyújtja be írásban és/vagy elektronikus formában a megfelelő indoklással az alábbi mintának megfelelően.

Továbbá emellett be kell nyújtania a  vállalkozásnál alkalmazásban lévő hadkötelesek listáját a 2. számú melléklenek megfelelően.

Az indoklásban fel kell tüntetni az alábbi információkat:

– a mobilizációs feladat ellátását megrendelő állami szerv, önkormányzat által kiállított irat számát és kiállításának keltét, a mobilizációs feladatok, megrendelések végrehajtása kapcsán megkötött szerződések számát és idejét;

– információt arra vonatkozóan, hogy a hadköteles alkalmazottak szerepelnek a hadkötelesi nyilvántartásban, valamint, hogy a listában megjelölt adataik, megfelelnek a hadkötelesi nyilvántartásokban szereplő adatoknak. Itt meg kell jegyezni, hogy amennyiben a hadköteles nem rendelkezik a hadkötelesek nyilvántartásra szolgáló iratokkal (katonakönyv, ideiglenes regisztrációs igazolás), úgy nem kérelmezhető számára az ideiglenes mentesség, mivel a vonatkozó iratokat így nem lehet megfelelőn kitölteni és ez a kérelem elutasítását eredményezi.

Azok a vállalatok, amelyek a Fegyveres Erők, más katonai alakulatok részére gyártanak termékeket, végeznek meghatározott munkákat, vagy szolgáltatásokat nyújtanak a listát  a fegyveres erőket irányító központi végrehajtó hatóságokhoz, a termékeket, munkákat és szolgáltatásokat megrendelő ukrán törvények szerint megalakult egyéb katonai alakulatokhoz, vagy Ukrajna Stratégiai Ipari Ágazatokért Felelős Minisztériumhoz nyújtják be. Ebben az esetben ugyanúgy az 1. és 2. számú mellékleteket kell benyújtani, az indoklásban fel kell tüntetni a gyártott termékekről, végzett munkákról vagy nyújtott szolgáltatásokról szóló információt, valamint a megkötött szerződések számát, idejét.

Az agrárium területén a nemzetgazdaság szempontjából kritikus jelentőségű vállalkozások, intézmények, szervezetek szintén benyújthatnak ilyen jelegű kérelmet, viszont csak azt követően, hogy megkapják a határozatot arról, hogy vállalkozás megfelel a gazdaság működése szempontjából kritikus fontosságúnak tartott vállalkozások kritériumainak a mezőgazdaság területén. Az agrárvállalkozások a kérelmet az Agrárpolitikai és Élelmiszeripari Minisztériumhoz nyújtják be a saját elektronikus ügyfélkapun keresztül.

Az agrárvállalkozások szintén a szabályzat 1. és 2. számú mellékletét nyújtják be indoklással együtt. Az indoklásnak tartalmaznia kell annak a határozatnak a számát és idejét, mely igazolja, hogy az agrárvállalkozás a nemzetgazdaság szempontjából kritikus jelentőségű, vagy a vállalat szerepel Ukrajna Külügyminisztériuma, vagy a Miniszteri Kabinet Titkársága által elfogadott listán. Továbbá be kell nyújtani az információt arra vonatkozóan, hogy a hadköteles alkalmazottak szerepelnek a hadkötelesi nyilvántartásban, valamint, hogy a listában megjelölt adataik, megfelelnek a hadkötelesi nyilvántartásokban szereplő adatoknak.

Egyúttal felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ideiglenes mentességet igénylő hadköteles alkalmazottak létszáma a névjegyzék benyújtásának napján a vállalkozás, intézmény, szervezet hadköteles alkalmazotti létszámának maximum 50 százaléka lehet. Indokolt igény esetén az ideiglenesen mentesülő hadkötelesek száma meghaladhatja a névjegyzék benyújtásának napján a vállalkozás, intézmény, szervezet hadköteles alkalmazottai létszámának 50 százalékát.

 

Hogyan lehet megszerezni a „kritikus jelentőségű vállalkozás” státuszát, különösen a mezőgazdaság területén?

A nemzetgazdasági szempontból kritikus jelentőségű vállalkozás státuszának elnyeréséhez, különösen a mezőgazdaság területén, Ukrajna Miniszteri Kabinetjének 76. számú határozatában felsorolt kritériumok közül legalább háromnak meg kell feleljen a gazdálkodó szervezet:

1) a tárgyévet megelőző adóévben az állami és helyi költségvetésekbe befizetett adók, illetékek (kivéve a vámokat) összege meghaladja az 1,5 millió eurót.

2) a külföldi devizából származó bevételek, kivéve a hiteleket és kölcsönöket, a tárgyévet megelőző adóévben meghaladták a 32 millió eurót.

3) a vállalkozás a nemzetgazdasági és biztonsági szempontból stratégiai jelentőségű a stratégiai jelentőségű állami tulajdonú objektumok listája szerint (Ukrajna Miniszteri Kabinetének 83-as számú 2015. március 4-én kelt rendelete alapján).

4) a vállalkozás a nemzetgazdasági ágazat, vagy a regionális közösség igényeinek kielégítése szempontjából fontos.

5) nincs hátraléka az egységes állami szociális társadalombiztosítás befizetése területén.

6) az alkalmazottak munkabérének középértéke a vállalkozásnál az utolsó negyedévben nem volt kisebb, mint a 2021 év 4. negyedévében az adott régióban érvényben lévő munkabérek középértéke.

7) a vállalat a Дія Сіті alkalmazásban regisztrációval rendelkezik

 Ezen kívül az Agrárpolitikai Minisztérium 2023. február 21-én kelt 223-as számú utasításában meghatározta azokat a kritériumokat, melyek alapján egy agrárvállalkozás kritikus jelentőségűnek minősül nemzetgazdasági szempontból. Ezek az alábbiak:

1) azok a vállalkozások, melyek legalább 1000 ha termőterületen gazdálkodnak, vagy legalább 50 alkalmazottal rendelkeznek.

2) azok a vállalkozások, melyeknek a cégjegyzékben 2022. január 01-jén érvényes bejegyzett főtevékenysége a mezőgazdasággal, élelmiszeriparral kapcsolatos. Ezek pontos listáját az adott utasítás tartalmazza.

Az mezőgazdaság területén tevékenykedő vállalkozás, intézmény vagy szervezet az Agrárpolitikai Minisztériumnál kérvényezheti a mezőgazdaság területén kritikus jelentőségű státuszt.

A kérelemhez csatolni kell a megfelelő iratokat, valamint az utolsó negyedévre vonatkozó adóbevallás benyújtásáról szóló információt:

– az adóbevallás másolatát az adóhatóság bélyegzőjével az átvételi dátum megjelölésével- Amennyiben azt elektronikus úton nyújtották be, úgy az elektronikus igazolás másolata az adóbevallás elfogadásáról. Amennyiben azt postai úton nyújtották be, akkor a tértivevénnyel együtt, mely igazolja, hogy az adóbevallás az adóhatóság számára kézbesítve lett.

Az Agrárpolitikai Minisztérium elbírálja a vállalkozás, intézmény, szervezet meghatározott kritériumoknak való megfelelésére irányuló kérelmet, és a vizsgálat eredménye alapján az alábbi döntések egyikét hozza meg:

– a vállalkozás kritériumoknak való megfeleléséről, és  gazdaság működése szempontjából kritikus fontosságúnak minősíti a vállalkozást.

– a vállalat nem felel meg a kritériumoknak.

A gazdaság működése és a lakosság megélhetése szempontjából kritikus jelentőségű vállalkozás státuszt a vállalkozásnak évente legalább egyszer meg kell újítania.

Farkas-Kordonec Gabriella, 

jogi tanácsadó

A cikk megjelent a Kárpátinfo hetilap 27. évfolyam 12. számában.