A farmergazdaságokról

Az agrárszektorban az egyik legelterjedtebb vállalkozási forma a farmergazdaság, amelyek fajsúlya az agráripari komplexum gazdálkodó egységeinek szerkezetében 67%.

A hatályos jogszabályoknak megfelelően a farmergazdaság mezőgazdasági termékeket termelő, feldolgozó és realizáló személyek vállalkozási tevékenységének egyik formája, melyet utóbbiak jövedelemszerzés céljával hoznak létre. A farmergazdaságok a tulajdonukban és/vagy a használatunkban (bérelt) lévő termőföldterületek kategóriájába tartozó földterületeken folytatják a gazdálkodást. A farmergazdaságok földterületeihez tartoznak a gazdaság saját területei, a tagok tulajdonát képező földterületek és a farmergazdaság által jogszerűen bérbe vett, vagy örökös bérlet alapján használt területek.

A farmergazdaságot egy személy vagy több, egymással rokonságban lévő személy is létrehozhatja. A farmergazdaságok alapítására jogosult minden cselekvőképes ukrán állampolgár, aki betöltötte a 18. életévét. A farmergazdaság tagjai lehetnek a házastársak, 14 éves kort betöltött gyerekek, egyéb családtagok, rokonok.

Jelenleg a törvény a farmergazdaságok alábbi típusait különbözteti meg:

– jogi személy létrehozása nélkül működő farmergazdaság (vagy családi farmergazdaság), melyet egyéni vállalkozó működtet, valamint

– a jogi személyiséggel rendelkező farmergazdaságok:

 • olyan családi gazdaságok, amelynek tevékenysége egy család tagjainak munkaerejét veszi igénybe;
 • családi gazdálkodás más állampolgárok bevonásával, kizárólag a gazdaság tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó, speciális ismereteket vagy készségeket igénylő szezonális és egyéni munkák elvégzésére.

A farmergazdaságokat az állam által meghatározott rendben kell bejegyezni ugyanúgy, mint bármely másik vállalkozási formát.

2018 őszén módosításra kerültek a farmergazdaságok tevékenységét szabályozó jogi normák. Addig farmergazdaságot csak jogi személy bejegyzése által lehetett létrehozni, mely tény sok esetben elriasztotta a gazdákat a farmergazdaság létrehozásától. Ez a több évig tartó szabályozás módosult, miután a törvényhozó lehetővé tette farmergazdaságok létrehozását jogi személy létrehozása nélkül is. Ez a jogszabály-módosítás jelentősen megkönnyebbíti és felgyorsítja a farmergazdaságok létrehozását, vezetését.

A hatályos adózási jogszabályoknak megfelelően farmergazdaságok többféle adózási formát is választhatnak, melyek közül a legnépszerűbbek az általános adózási forma, vagy az egységes adó negyedik csoportja. Az egységes adó negyedik csoportjához tartoznak az olyan egyéni vállalkozó természetes személyek is, akik tevékenységüket kizárólag farmergazdálkodás területén végzik és bejegyzésre kerültek A farmergazdaságokról szóló törvénynek megfelelően. A gazdáknak a következő követelményeknek kell megfeleljenek ahhoz, hogy jogi személyiség nélküli farmergazdaságot hozzanak létre:

 • a családi farmergazdaságot jogi személyiség nélkül a természetes személy önállóan, vagy családtagjaival együtt hozhatja létre ún. szerződés (nyilatkozat – amennyiben az alapító egy személyes gazdaságot hoz létre) alapján a farmergazdaság megalapításáról;
 • az erről szóló szerződés írásban készül és a földterületek, vagy a gazdálkodásban használt egyéb ingatlanok elhelyezkedési területe szerint illetékes közjegyzőnél kerül hitelesítésre. A szerződésnek tartalmazni kell a farmergazdaság megnevezését, székhelyét, célját és tevékenységi körét, a döntéshozatal mechanizmusát, a tagok közös vagyonának jogrendjét, a költségek viselésének és a jövedelem felosztásának rendjét, a belépés és kilépés rendjét, a tagok munkajogviszonyait, a tagok adatait. Ezen kívül egyéb rendelkezéseket is tartalmazhat, melyek nem ütköznek a hatályos jogaszályok rendelkezéseibe.
 • a családi farmergazdaság elnöke (vezetője) a szerződésben (nyilatkozatban) meghatározott személy, akit az állami nyilvántartó hivatal mint egyéni vállalkozó természetes személyt vesz nyilvántartásba, vagy amennyiben már be volt jegyezve, mint egyéni vállalkozó, adatmódosítást kell bejegyeztetnie a lakhelye szerint illetékes nyilvántartó hivatalnál. A bejegyzéshez be kell nyújtani a megfelelően kitöltött kérelmet, szerződést (nyilatkozatot), személyazonosító okmányokat.

A megkötött szerződésnek tartalmaznia kell:

 1. a farmergazdaság megnevezését, székhelyét (címét), a tevékenység célját és fajtáját;
 2. a határozathozatal rendjét;
 3. a közös vagyonkezelés rendjét;
 4. költségek fedezetének és a jövedelem felosztásának rendjét a tagok között;
 5. a gazdaság tagjai közötti munkajogviszonyok szabályozását;
 6. a tagok neveit, rokonsági fokát, személyazonosító okmányainak adatait, és személyi adószámát;
 7. egyéb adatokat a hatályos törvényeknek megfelelően.

 A szerződés (nyilatkozat) típusokmányát az Ukrán Nemzeti Jogtárban is megtalálhatjuk.

A jogi személyiséggel rendelkező farmergazdaságok bejegyzett alapító-okirat alapján működnek, mely tartalmazza a gazdaság megnevezését, székhelyét,  tevékenységi körét, szervezeti felépítését, a döntéshozatali mechanizmust, a tagok belépésének és kilépésének rendjét.

A jogi személyiséggel rendelkező farmergazdaság bejegyzéséhez az alábbi iratokat kell benyújtani:

 1. a meghatározott formátumú bejegyzési kérelmet;
 2. a farmergazdaság közgyűlésének határozatát;
 3. az alapító-okiratot;
 4. a közigazgatási díj befizetését igazoló csekket;
 5. a végső kedvezményezett természetes személyek személyazonosító iratait.

Miután a farmergazdaság bejegyzésre kerül, az alábbi lépéseket kell megtenni:

– a területileg illetékes adóhatóságnál nyilvántartásba vetetni a vállalkozást;

– az adóbevallások, pályázatok, egyéb iratok benyújtásához elkészíttetni az elektronikus aláírást tartalmazó kulcsot;

– bankszámlát nyitni a választott pénzintézetnél.

A farmergazdaságnak és tagjainak joga van:

 1. elidegeníteni a saját földterületeiket, azokat bérbe adni, jelzáloggal terhelni;
 2. önállóan gazdálkodni a földterületeken;
 3. tulajdonjoggal rendelkezni a megtermelt mezőgazdasági termékekre;
 4. kártérítésre;
 5. lakóházak, gazdasági épületek és építmények építésére a tulajdonban, vagy használatban lévő (a tulajdonos hozzájárulásával) földterületeken;
 6. eladni, exportálni a megtermelt termékeket, valamint egyéb, a vállalkozások részére a hatályos jogszabályok által meghatározott jogokkal rendelkezni.

A farmergazdaságok és tagjai kötelesek a használatban lévő területeket rendeltetésszerűen használni, betartani a környezetvédelmi szabályokat, befizetni az adókat és járulékokat, benyújtani a megfelelő beszámolókat, adóbevallásokat,  megőrizni a termőterületek termőképességét.

Farkas-Kordonec Gabriella, 

KMVSZ

A cikk a KárpátInfo hetilap korábbi számában jelent meg.