Földbérleti szerződés

A földkérdésekkel kapcsolatban az egyik legaktuálisabb kérdés a földbérleti szerződés megkötésének rendje, alapvető szabályai. Az alábbiakban megpróbáljuk röviden összefoglalni a földbérletre vonatkozó legfontosabb jogszabályi rendelkezéseket.

A földbérleti szerződés olyan írásos szerződés, melynek megfelelően a bérbeadó köteles térítés ellenében átadni a bérlőnek a meghatározott földterületet használatba meghatározott időre, a bérlő pedig köteles a területet a szerződéses feltételeknek és a földtörvényeknek megfelelően használni.

Bérbeadó lehet a tulajdonosi jogokat gyakorló állam, az egyesült területi közösség (ahol az már létrehozásra került), önkormányzat, kommunális vállalat, állampolgár (természetes személy) és jogi személy is, vagy az általuk meghatalmazott személy, vagy szerv. A bérbe adható területekre vonatkozóan a hatályos törvények korlátozásokról nem rendelkeznek.

A földterületeket bérelhetik állami szervek, önkormányzatok, természetes személyek és jogi személyek, külföldi személyek és hontalanok, nemzetközi szervezetek, vagy azok képviseletei, külföldi államok.

Fontos megjegyezni, hogy a földbérleti szerződés kizárólag írásos formában kerülhet megkötésre ukrán nyelven és  a felek döntése alapján az közjegyző által is hitelesíthető. Érvénybe az állami bejegyzés pillanatától lép, mely elvégezhető az illetékes állami-, vagy magánközjegyzőknél és az ún. állami nyilvántartónál (ez utóbbiak a járási közigazgatási hivatalok, városi, vagy községi tanácsok mellett működnek). Az általános szabály szerint a szerződés érvényességi idejét a felek állapítják meg közös megegyezés alapján és az nem haladhatja meg az 50 évet. Amennyiben mezőgazdasági rendeltetésű területek kerülnek átadásra mezőgazdasági árutermelés, farmergazdálkodás, falusi magángazdálkodás folytatására a szerződés erényességi idejét felek állapítják meg, de az nem lehet kevesebb, mint 7 év.

A földbérleti szerződés kötelező elemei

Amennyiben a földbérleti szerződés egyik kötelező eleme is hiányzik, megtagadhatják annak állami bejegyzését, vagy érvénytelennek nyilváníthatják azt. A szerződésnek mindenképpen tartalmaznia kell az alábbiakat.

A szerződés kötelező elemei:

 • a bérlet tárgya (a földterület elhelyezkedése, területe, kataszteri száma);

 • a szerződés érvényességi ideje;

 • bérleti díj mértéke, indexálása, kifizetési formája, kifizetési határideje, a kifizetés rendje, felek felelőssége hátralék esetén;

 • a terület használatának feltételei és a földterület rendeltetése, mely bérbeadásra kerül;

 • a bérlemény állapota megőrzésének feltételei;

 • a bérbeadás feltétele és határideje;

 • a földterület visszaszolgáltatásának rendje és feltételei;

 • korlátozások a földterület használatát illetően;

 • a véletlenszerű megrongálódás, vagy megsemmisülés kockázatát viselő fél meghatározása;

 • felek felelőssége;

 • felek adatai.

Felek közös megegyezés alapján a földbérleti szerződés egyéb más feltételeket is tartalmazhat (milyen állapotban vannak a területek, felek kötelezettségeinek teljesítése, a bérlemény biztosítása, meliorációs munkák elvégzésének rendje, a szerződés felbontása stb.)

A szerződés módosítása és felbontása

A szerződéses feltételek módosíthatók a felek közös megegyezése alapján. Amennyiben egyik fél ellenzi a szerződésmódosítást, a vitás kérdéseket bírósági úton rendezik.

Amennyiben a bérlő nem teljesíti megfelelően a szerződéses feltételeket, azon belül a területet a szerződéses feltételek megszegésével használja (pl. olyan vegyi anyagokat használ, melyek jelentősen rontják a terület állapotát), a bérbeadó jogosult felbontani a bérleti szerződést.

A szerződés felek közös megegyezése alapján felbontható. Egyik fél követelésére a szerződés határidő előtt felbontható bírósági úton a törvény által meghatározott rendben. A szerződés egyoldalú felbontását a jogszabályok nem engedélyezik, kivéve ha a szerződés másként rendelkezik. Tehát ez azt jelenti, hogy a szerződés egyoldalú felbontási lehetősége a szerződésbe kell legyen foglalva és megfelelő mechanizmusa le kell legyen írva. Például, amennyiben a bérlő rendszeresen megszegi a szerződést, a területet nem rendeltetésszerűen használja, a bérbeadó a bérlőnek értesítőt kell küldjön tértivevénnyel, mely igazolja, hogy fel kívánja bontani a szerződést és fixálja azt a pillanatot, amikor a bérlő tudomást szerzett a szerződés felbontásáról. Az adott levél átvételének pillanatától a bérlő vissza kell adja a területet, figyelembe véve a mezőgazdasági munkák szezonalitását (például a termény betakarítása, stb.).

A szerződés megszűnése, vagy felbontása esetén a bérlő köteles visszaadni a bérelt területet a bérbeadónak a szerződésben foglalt feltételekkel. Amennyiben ezt nem teszi meg időben, az okozott károkat meg kell térítenie a bérbeadónak.

Annak érdekében, hogy a szerződés állami bejegyzésénél ne legyen probléma, ajánlott a földbérleti mintaszerzés alkalmazása, melyet az alábbi linken találhatnak meg https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/220-2004-%D0%BF/paran10

Farkas-Kordonec Gabriella